قابل توجه دانشجویان ارشد جدیدالورود
فیلم آموزشی شرکت در کلاس های مجازی دانشگاه اراک

نام کاربری و رمز عبور برای دانشجویان نام کاربری شماره دانشجویی ورمز عبور کد ملی بدون صفر(ها) در ابتدا می باشدو برای اساتید نام کاربری کد استادی و رمز عبور کد ملی می باشد.

اساتید و دانشجویان  برای استفاده از سامانه آموزش لطفا بر روی لینک دانشکده ای که درس دارید استفاده نمایید.

دانشجویان لطفا از لینک مقابل هر دانشکده جهت ورود به سامانه آزمون استفاده نمایید.

دانشجویان اتباع از شماره دانشجویی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایید